5 Yà hā duì é bā dǐ shuō , wǒmen zǒu biàn zhè dì , dào yīqiè shuǐ quán páng hé yīqiè xī bian , huòzhĕ zhǎo dé zhe qīngcǎo , kĕyǐ jiùhuó Luómǎ , miǎndé jué le shēngchù .