40 Yǐlìyà duì tāmen shuō , ná zhù bā lì de xiānzhī , bùróng yī rén taótuō . zhòngrén jiù ná zhù tāmen . Yǐlìyà daì tāmen dào jī shùn hé bian , zaì nàli shā le tāmen .