4 Zìjǐ zaì kuàngyĕ zǒu le yī rì de lùchéng , lái dào yī kē luó téng shù xià ( luó téng , xiǎo shù míng , sōng leì . xià tóng ) , jiù zuò zaì nàli qiú sǐ , shuō , Yēhéhuá a , ba le . qiú nǐ qǔ wǒde xìngméng , yīnwei wǒ bú shēng yú wǒde lièzǔ .