12 Biàn hā dá hé zhū wáng zhèng zài zhàng mù lǐ hē jǐu, tīng jiàn zhè huà, jìu duì tā chén PŪ shuō, bǎi duì ba。 tā mėn jìu bǎi duì gōng chéng。