20 Gè rén yù jiàn dí rén jìu shā。 yà LÁN rén táo pǎo, yǐ sè liè rén zhuī gǎn tā mėn。 yà LÁN wáng biàn hā dá qí zhė mǎ hé mǎ bīng yī tóng táo pǎo。