20 Yà hā duì Yǐlìyà shuō , wǒ chóudí a , nǐ zhǎo dào wǒ ma . tā huídá shuō , wǒ zhǎo dào nǐ le . yīnwei nǐ maì le zìjǐ , xíng Yēhéhuá yǎn zhōng kàn wéi è de shì .