3 Nǐ zhīdào wǒ fùqin Dàwèi yīn sìwéi de zhēng zhàn , bùnéng wèi Yēhéhuá tā shén de míng jiàn diàn , zhí dĕng dào Yēhéhuá shǐ chóudí dōu fú zaì tā jiǎo xià .