25 Yǒu shí èr zhǐ tóng niú tuó hǎi , sān zhǐ xiàng bĕi , sān zhǐ xiàng xī , sān zhǐ xiàng nán , sān zhǐ xiàng dōng . hǎi zaì niú shàng , niú wĕi dōu xiàng neì .