9 Jiànzào zhè yīqiè suǒ yòng de shítou dōu shì bǎoguì de , shì àn zhe chǐcùn zaó chéng de , shì yòng jū lǐ waì jū qí de . cóng gēnjī zhídào yán shí , cóng waì tóu zhídào dà yuàn , dōu shì rúcǐ .