20 Xiànzaì Yēhéhuá chéngjiù le tā suǒ yīngxǔ de huà , shǐ wǒ jiēxù wǒ fù Dàwèi zuò Yǐsèliè de guó wèi , yòu wèi Yēhéhuá Yǐsèliè shén de míng jiànzào le diàn .