21 Wǒ yĕ zaì qízhōng wèi yuē guì yùbeì yī chù . yuē guì neì yǒu Yēhéhuá de yuē , jiù shì tā lǐng wǒmen lièzǔ chū Āijí dì de shíhou , yǔ tāmen suǒ lì de yuē .