35 Nǐde mín yīn dé zuì nǐ , nǐ chéngfá tāmen , shǐ tiān bì sāi bú xiàyǔ . tāmen ruò xiàng cǐ chù dǎogào , chéngrèn nǐde míng , líkāi tāmende zuì ,