43 Qiú nǐ zaì tiān shàng nǐde jū suǒ chuí tīng , zhào zhe waìbāngrén suǒ qíqiú de ér xíng , shǐ tiān xià wàn mín dōu rènshi nǐde míng , jìngwèi nǐ xiàng nǐde mín Yǐsèliè yíyàng . yòu shǐ tāmen zhīdào wǒ jiànzào de zhè diàn shì chēngwèi nǐ míng xià de .