44 Nǐde mín ruò fèng nǐde chāiqiǎn , wúlùn wǎng héchu qù yǔ chóudí zhēng zhàn , xiàng Yēhéhuá suǒ xuǎnzé de chéng yǔ wǒ wèi nǐ míng suǒ jiànzào de diàn dǎogào ,