66 Dì bā rì , wáng qiǎn sàn zhòng mín . tāmen dōu wèi wáng zhùfú . yīn jiàn Yēhéhuá xiàng tā púrén Dàwèi hé tā mín Yǐsèliè suǒ shī de yīqiè ēnhuì , jiù dōu xīn zhōng xǐlè , gè guī gè jiā qù le .