8 Zhè gāng shèn cháng , gāng tóu zaì neì diàn qián de shèng suǒ kĕyǐ kànjian , zaì diàn waì què bùnéng kànjian , zhídào rújīn hái zaì nàli .