We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
28 Tāmen dào le éfĕi , cóng nàli dé le sì bǎi èr shí tā lián dé jīnzi , yùn dào Suǒluómén wáng nàli .