3 Duì tā shuō , nǐ xiàng wǒ suǒ dǎogào qíqiú de , wǒ dōu yīngyún le . wǒ yǐ jiāng nǐ suǒ jiàn de zhè diàn fēnbié wéi shèng , shǐ wǒde míng yǒngyuǎn zaì qízhōng . wǒde yǎn , wǒde xīn yĕ bì cháng zaì nàli .