4 Nǐ ruò xiàofǎ nǐ fù Dàwèi , cún chéngshí zhèngzhí de xīn xíng zaì wǒ miànqián , zūnxíng wǒ yīqiè suǒ fēnfu nǐde , jǐn shǒu wǒde lǜ lì diǎnzhāng ,