We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
6 Tǎngruò nǐmen hé nǐmen de zǐsūn zhuǎn qù bú gēn cóng wǒ , bù shǒu wǒ zhǐshì nǐmen de jièmìng lǜ lì , qù shìfèng jìngbaì bié shén ,