9 Rén bì huídá shuō , shì yīncǐ dì de rén lí qì lǐng tāmen lièzǔ chū Āijí dì zhī Yēhéhuá tāmende shén , qù qīnjìn bié shén , shìfèng jìngbaì tā , suǒyǐ Yēhéhuá shǐ zhè yīqiè zāihuò líndào tāmen .