11 Wáng dì èr cì chāiqiǎn yī gè wǔ shí fú zhǎng , daìlǐng wǔ shí rén qù jiàn Yǐlìyà . wǔ shí fú zhǎng duì Yǐlìyà shuō , shén rén nǎ , wáng fēnfu nǐ kuaì kuaì xià lái .