9 Yúshì , wáng chāiqiǎn wǔ shí fú zhǎng , daìlǐng wǔ shí rén qù jiàn Yǐlìyà , tā jiù shàng dào Yǐlìyà nàli . Yǐlìyà zhēng zuò zaì shāndǐng shàng . wǔ shí fú zhǎng duì tā shuō , shén rén nǎ , wáng fēnfu nǐ xià lái .