14 Yǐjing yǒu huǒ cóng tiān shàng jiàng xià lái , shāo miè qián liǎng cì lái de wǔ shí fú zhǎng hé tāmen gèzì daì de wǔ shí rén . xiànzaì yuàn wǒde xìngméng zaì nǐ yǎnqián kàn wéi bǎoguì .