16 Duì wáng shuō , Yēhéhuá rúcǐ shuō , nǐ chāi rén qù wèn Yǐgélún shén bā lì xī bo , qǐ yīn Yǐsèliè zhōng méiyǒu shén kĕyǐ qiú wèn ma . suǒyǐ nǐ bì bú Xiàsuǒ shàng de chuáng , bìdéng yào sǐ .