2 Yà hā xiè zaì sǎ Mǎlìyà , yī rì cóng lóu shàng de lán gǎn lǐ diào xià lái , jiù bìng le . yúshì chāiqiǎn shǐzhĕ shuō , nǐmen qù wèn Yǐgélún de shén bā lì xī bo , wǒ zhè bìng néng hǎo bùnéng hǎo .