1 Yà hā yǒu qī shí gè érzi zaì sǎ Mǎlìyà . yé hù xiĕ xìn sòng dào sǎ Mǎlìyà , tōng zhī yé sī liè de shǒulǐng , jiù shì zhǎnglǎo hé jiāo yǎng yà hā zhòng zǐ de rén , shuō ,