17 Dào le sǎ Mǎlìyà , jiù bǎ sǎ Mǎlìyà de yà hā jiā shèngxia de rén dōu shā le , zhídào miè jǐn , zhēng rú Yēhéhuá duì Yǐlìyà suǒ shuō de .