9 Cì rì zǎochen , yé hù chūlai , zhàn zhe duì zhòng mín shuō , nǐmen dōu shì gōngyì de , wǒ beìpàn wǒ zhǔrén , jiāng tā shā le . zhèxie rén què shì shuí shā de ne .