10 tāmen jiàn guì lǐ de yínzi duō le , biàn jiào wáng de shū jì hé Dàjìsī shàng lái , jiāng Yēhéhuá diàn lǐ de yínzi shǔ suàn bāo qǐlai .