17 Shuō , nǐ kāi zhāo dōng de chuānghu . tā jiù kāi le . Yǐlìshā shuō , shè jiàn ba . tā jiù shè jiàn . Yǐlìshā shuō , zhè shì Yēhéhuá de déshèng jiàn , jiù shì zhànshèng Yàlán rén de jiàn . yīnwei nǐ bì zaì Yàfú gōngdǎ Yàlán rén , zhídào miè jǐn tāmen .