23 Yóudà wáng yuē a shī de érzi yà mǎ xiè shí wǔ nián , Yǐsèliè wáng yuē a shī de érzi Yéluóbōān zaì sǎ Mǎlìyà dēng jī , zuò wáng sì shí yī nián .