16 Nàshí mǐ ná xiàn cóng dé sǎ qǐ gōngdǎ tí fĕi sà hé qí sì jìng , jī shā chéng zhōng yīqiè de rén , pōu kāi qízhōng suǒyǒude yùn fù , dōu yīn tāmen méiyǒu gĕi tā kāi chéng .