10 Yàhāsī wáng shàng Dàmǎsè qù yíngjiē Yàshù wáng tí gé là pí liè sè , zaì Dàmǎsè kànjian yī zuò tán , jiù zhào tán de guī mú yàngshì zuòfǎ huà le tú yàng , sòng dào jìsī Wūlìyà nàli .