15 Yàhāsī wáng fēnfu jìsī Wūlìyà shuō , zǎochen de Fánjì , wǎnshang de sù jì , wáng de Fánjì , sù jì , guóneì zhòng mín de Fánjì , sù jì , diàn jì dōu yào shāo zaì dà tán shàng . Fánjì shēng hépíng ān jì shēng de xuè yĕ yào sǎ zaì zhè tán shàng , zhǐshì tóng tán wǒ yào yòng yǐ qiú wèn Yēhéhuá .