17 Yàhāsī wáng dá diào pén zuò sìmiàn xiāng zhe de xīn zǐ , bǎ pén cóng zuò shàng nuó xià lái , yòu jiāng tóng hǎi cóng tuó hǎi de tóng niú shàng bān xià lái , fàng zaì pū shí dì .