13 Dàn Yēhéhuá jiè zhòng xiānzhī , xiān jiàn quànjiè Yǐsèliè rén hé Yóudà rén shuō , dāng líkāi nǐmen de è xíng , jǐn shǒu wǒde jièmìng lǜ lì , zūnxíng wǒ fēnfu nǐmen lièzǔ , bìng jiè wǒ púrén zhòng xiānzhī suǒ chuán gĕi nǐmen de lǜfǎ .