34 Tāmen zhídào rújīn réng zhào xiānqián de fēngsú qù xíng , bú zhuān xīn jìngwèi Yēhéhuá , bù quán shǒu zìjǐ de guīju , diǎnzhāng , yĕ bú zūnshǒu Yēhéhuá fēnfu Yǎgè hòuyì de lǜfǎ , jièmìng . Yǎgè , jiù shì cóng qián Yēhéhuá qǐmíng jiào Yǐsèliè de .