4 Héxìyà beìpàn , chāi rén qù jiàn Āijí wáng suō , bù zhào wǎng nián suǒ xíng de yǔ Yàshù wáng jìn gòng . Yàshù wáng zhīdào le , jiù bǎ tā suǒ jīn , qiú zaì jiānlǐ .