12 Dōu yīn tāmen bù tīng cóng Yēhéhuá tāmen shén de huà , wéibeì tāde yuē , jiù shì Yēhéhuá púrén Móxī fēnfu tāmen suǒ dāng shǒu de .