14 Yóudà wáng Xīxījiā chāi rén wǎng Làjí qù jiàn Yàshù wáng , shuō , wǒ yǒu zuì le , qiú nǐ líkāi wǒ . fán nǐ fá wǒde , wǒ bì chéngdāng . yúshì Yàshù wáng fá Yóudà wáng Xīxījiā yínzi sān bǎi tā lián dé , jīnzi sān shí tā lián dé .