17 Yàshù wáng cóng Làjí chāiqiǎn tā Ěr tàn , là bǎi sǎ lì , hé là bǎi shā jī shuaìlǐng dà jūn wǎng Yēlùsǎlĕng , dào Xīxījiā wáng nàli qù . tāmen shàng dào Yēlùsǎlĕng , jiù zhàn zaì shàng chí de shuǐgōu páng , zaì piào bù dì de dà lù shàng .