25 Xiànzaì wǒ shàng lái gōngjī huǐmiè zhè dì , qǐ méiyǒu Yēhéhuá de yìsi ma . Yēhéhuá fēnfu wǒ shuō , nǐ shàng qù gōngjī huǐmiè zhè dì bā .