26 Xīlèjiā de érzi Yǐlìyàjìng hé shĕ bǎi nà , bìng yuē yà , duì là bǎi shā jī shuō , qiú nǐ yòng Yàlán yányǔ hé púrén shuōhuà , yīnwei wǒmen dǒng dé . búyào yòng Yóudà yányǔ hé wǒmen shuōhuà , dádào chéng shàng bǎixìng de ĕr zhōng .