37 Dāngxià , Xīlèjiā de érzi jiāzǎi Yǐlìyàjìng hé shū jì shĕ bǎi nà , bìng Yàsà de érzi shǐ guān yuē yà , dōu sī liè yīfu , lái dào Xīxījiā nàli , jiāng là bǎi shā jī de huà gàosu le tā .