9 Xīxījiā wáng dì sì nián , jiù shì Yǐsèliè wáng Yǐlā de érzi hé xì yà dì qī nián , Yàshù wáng sǎ màn yǐ sè shàng lái wéi kùn sǎ Mǎlìyà .