2 Yǐlìyà duì Yǐlìshā shuō , Yēhéhuá chāi wǒ wǎng Bótèlì qù , nǐ kĕyǐ zaì zhèlǐ dĕnghòu . Yǐlìshā shuō , wǒ zhǐ zhe yǒngshēng de Yēhéhuá , yòu gǎn zaì nǐ miànqián qǐshì , wǒ bì bù líkāi nǐ . yúshì èr rén xià dào Bótèlì .