4 Yǐlìyà duì Yǐlìshā shuō , Yēhéhuá chāiqiǎn wǒ wǎng Yēlìgē qù , nǐ kĕyǐ zaì zhèlǐ dĕnghòu . Yǐlìshā shuō , wǒ zhǐ zhe yǒngshēng de Yēhéhuá , yòu gǎn zaì nǐ miànqián qǐshì , wǒ bì bù líkāi nǐ . yúshì èr rén dào le Yēlìgē .