9 Guō qù zhī hòu , Yǐlìyà duì Yǐlìshā shuō , wǒ wèicéng beì jiē qù líkāi nǐ , nǐ yào wǒ wèi nǐ zuò shénme , zhǐguǎn qiú wǒ . Yǐlìshā shuō , yuàn gǎndòng nǐde líng jiābeì dì gǎndòng wǒ .