9 Yǐsaìyà shuō , Yēhéhuá bì chéngjiù tā suǒ shuō de . zhè shì tā gĕi nǐde zhào tóu , nǐ yào rì yǐng xiàng qián jìn shí dù ne . shì yào wǎng hòu tuì shí dù ne .